Top
Image Alt

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti MaD Life s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) pre nákup tovaru a služieb

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť MaD Life s.r.o., sídlom Švabinského 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 380 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, Vl.č.112282/B  (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt:

Poštová adresa na doručovanie zásielok predávajúcemu:

MaD Life s.r.o.

Švabinského 3, 851 01 Bratislava

Emailová adresa:   info@muzuri.sk

Telefónne číslo: 0918097014

Webová stránka predávajúceho: www.muzuri.sk

1. Objednávanie tovaru z webovej stránky predávajúceho.

1.1 Pri objednávaní cez internet je potrebné uviesť nasledujúce údaje kupujúceho:

1.2 Fyzická osoba, ktorá nakupuje ako spotrebiteľ, t.j., ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie:

–          Meno a priezvisko,

–          Adresu na doručovanie,

–          Emailový a telefonický kontakt.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu tovaru ako aj náklady na doručenie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim a že si zvolil vyhovujúci spôsob dopravy a úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

1.4 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na webovej stránke predávajúceho a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar ako aj ostatné platobné povinnosti uvedené v objednávke.

1.5 Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu potvrdená e-mailom. Kupujúci objednaním tovaru a uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej DPH.

1.6 Kúpna cena  sa považuje za uhradenú momentom pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Uvedené neplatí pre dodanie tovaru dobierkou, kedy sa kúpna cena považuje za uhradenú momentom uhradenia dobierky.

1.7 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

1.8 Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky najmä detaily objednávky (druh tovaru, množstvo, cena, spôsob dodania tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru a cena dopravy tovaru)

1.9 Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. V prípade potreby dlhšej dodacej doby, predávajúci na túto skutočnosť upovedomí kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

1.10 Pri preberaní tovaru je kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade ak kupujúci pri zadávaní objednávky požiada o vyhotovenie daňového dokladu v listinnej podobne, bude mu tento daňový doklad doručený spolu s tovarom.

1.11 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru lebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru..

1.12 Všetky akcie platia do vypredania zásob prípade pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak

1.13 Doba dodania tovaru je 7 pracovných dní. Pri platbe bankovým prevodom sa objednávka spracováva až po pripísaní úhrady na bankový účet predávajúceho.

1.14 Spôsob platby

-Dobierkou

-Bankovým prevodom (na základe obdržanej faktúry zákazník vyplní IBAN, variabilný symbol-č.objednávky a sumu na úhradu)

-prostredníctvom platobnej brány (platobná karta, bankové tlačidlá)

2. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

2.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy prípadne tovar nedodať kupujúcemu v prípade porušovania etických kódexov zo strany kupujúceho. Predávajúci je povinný o nedodaní tovaru okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

3. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ktorý je spotrebiteľom.

3.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať tak aby nedošlo k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu tovaru, inak predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá poškodením tovaru predávajúcemu vznikla. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej forme doručením odstúpenia od zmluvy na poštovú adresu predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@muzuri.sk  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

3.2 Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je prístupný po kliknutí na nasledovný odkaz . V prípade ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, doručí predávajúcemu spolu s tovarom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska,  adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu pre potreby finančného vysporiadania.

3.3 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy sa táto kúpna zmluva zrušuje od začiatku ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Vrátenie tovaru

3.4 Tovar, ktorý bol predmetom doručenia podľa kúpnej zmluvy od ktorej kupujúci odstúpil je potrebné zaslať predávajúcemu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu _Švabinského 3, Bratislava 85101. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je odstúpenie od zmluvy neúčinné.  Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane celej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar kupujúci nezasiela na dobierku, takýto tovar nebude predávajúcim prebratý. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

3.5 Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy a objednaným tovarom. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

3.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého úmyselného alebo nedbanlivého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Ak dôjde k takému poškodeniu tovaru pre ktoré nie je možné tovar ďalej predať, je kupujúci povinný uhradiť celú kúpnu cenu tovaru.

3.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

3.8 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

3.9 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru a oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

3.10 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

3.11 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

–          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

–          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

–          predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

–          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4. Dodanie tovaru a cena dodania tovaru (poštovné).

4.1 Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

–          zasielanie prepravnou službou / kuriér

–          zasielanie prepravnou službou na vybrané výdajné miesto

–          zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

4.2 Objednaný tovar nie je možné si prevziať osobne v sídle spoločnosti alebo na inej adrese uvedenej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

4.3 V prípade dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby sa dodanie tovaru uskutočňuje prevažne počas pracovných dní od 9:00 – 18:00.

Cena prepravy  kuriérom GLS je nasledovná:

4,50 Eur (dobierka v ramci SR +1€)

Cena prepravy prostredníctvom Slovenská pošta, a.s. je nasledovná:

3,60 Eur

Cena prepravy prostredníctvom Packeta, a.s. je nasledovná:

3,00 Eur (dobierka v rámci SR + 1€)

4.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku vyjadruje svoj súhlas aby predávajúci poskytol osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt dopravcovi pre potreby doručenia objednaného tovaru.

4.5 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

4.6 V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvodoch pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

4.7 Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

4.8 V prípade ak kupujúci odmietne prevziať tovar ktorý si objednal, alebo ho neprevezme ani v rámci opakovaného doručenia, je kupujúci povinný uhradiť  predávajúcemu cenu poštovného ako aj zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny objednaného tovaru.

5. Reklamačný poriadok a Záručné podmienky.

5.1 Kupujúci,  je povinný sa zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj  Reklamačný poriadok.

Záruka

5.2 Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými náležitosťami pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

5.3 V prípade ak predávajúci na žiadosť kupujúceho vydá záručný list, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah, rozsah, podmienky a dobu platnosti záruky ako aj spôsob, akým je možné uplatniť nároky plynúce zo záruky.

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

5.4 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar za považuje kupujúcim za prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho respektíve okamihom  prevzatia tovaru od dopravcu.

5.5 Záručná doba je:

·         u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;

·         záručná doba na spotrebnom tovare (kozmetika, drogéria a pod.) je 24 mesiacov. V prípade ak je na spotrebnom tovare uvedená doba spotreby záručná doba trvá do tohto dámu najdlhšie však 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

5.6 Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

5.7 Keď je kupujúci spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa v platnom znení .

Kontrola tovaru pri prevzatí

5.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštovou prípadne kuriérskou službou (ďalej aj ako „Kuriér“), prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho alebo označenia kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od Kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

5.9 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou Kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby, ktorý tovar doručil. Poškodený tovar kupujúci od Kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

5.10 V prípade ak kupujúci u pracovníka kuriérskej služby potvrdil, že tovar prevzal bez vád, predávajúci neuzná reklamáciu mechanického poškodenia tovaru kupujúcim a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Uplatnenie práva z vád tovaru / reklamácia.

5.11 Miestom pre uplatnenie reklamácie je MaD Life, s.r.o., sídlom Švabinského 3, 851 01 Batislava
5.12 Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, emailový kontakt, tel. číslo).

5.13 V prípade uplatnenia reklamácie z vád tovaru má kupujúci nasledovné práva:

5.14 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.15 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.16 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.17 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie), ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.18 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.19 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.20 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo poštou predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.21 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Použitie a ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorým je fyzická osoba.

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ďalej aj „osobné údaje“.

Účel spracúvania osobných údajov

6.2 Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho sú:

–          identifikácia kupujúceho,

–          predzmluvné vzťahy kupujúceho a predávajúceho

–          vystavenie daňového dokladu pre dodaný tovar,

–          potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu,

–          doručenie tovaru kupujúcemu,

–          reklamačné konanie,

–          realizovanie marketingových aktivít ( informácii o novinkách a akciových ponukách predávajúceho)

6.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci získal, spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt a to výhradne na účely uvedené v bode 6.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.4 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na marketingové účely na základe jeho žiadosti prípadne súhlasu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci prejaví súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu kupujúceho  na stránke www.muzuri.sk ,pri registrácii na internetovom obchode www.muzuri.sk alebo iným vhodným spôsobom.

6.5 Kupujúci označením príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode predávajúceho vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a uschovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa sú:

6.6 MaD Life s.r.o., sídlom Švabinského 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 380 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, Vl.č.112282/B , za zástupcu prevádzkovateľa bol menovaný Martin Miček, Švabinského 3, 851 01 Bratislava.

6.7 Identifikačné údaje tretích strán ktorým budú poskytnuté osobné údaje.

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Packeta Slovakia s. r. o.

Sídlo: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 48136999

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B

Doba spracovania osobných údajov.

6.8 Predávajúci osobné údaje kupujúceho spracúva na nevyhnutnú dobu potrebnú pre naplnenie účelu poskytnutia osobných údajov. Súhlas kupujúceho na poskytnutie osobných údajov na dohodnutý účel je platný do doby odvolania tohto súhlasu.

Poučenie o právach kupujúceho:

6.9 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie osobných údajov kupujúceho z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.10 Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho  namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

6.11 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.12 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

6.13 Ak kupujúci uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c) u sprostredkovateľa je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

6.14 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.15 Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal, môže uplatniť blízka osoba.

6.16 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme  predávajúceho v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona o ochrane osobných údajov a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

–          okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

–          tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

–          okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

–          tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

–          okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

–          formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

–          tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

–          poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

6.17 . Žiadosť kupujúceho podľa bodu 6.16. vybaví predávajúci bezplatne.

6.18. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 6.9 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

6.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 6.9 a 6.16. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

7. Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa k Všeobecným obchodným podmienkam

7.1 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

7.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok.

7.4 Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.muzuri.sk .

v

KRÁSA ZVONKU AJ ZVNÚTRA

Kategórie

MaD Beauty

Mad Power